Konkursa nolikums

Apstiprināts 
Biedrības „Labie Darbi” 
2015. gada 16. oktobra Biedru sapulcē

  

LabieDarbi.lv projektu konkursa nolikums 2015./2016. gadam

 

 

1. Projektu pieteikumu konkursa mērķi: 

1.1. ar sabiedrības līdzdalību (publiska balsošana portālos www.LabieDarbi.lv, www.draugiem.lv/special/labiedarbi/labiedarbi.inbox.lv/, www.facebook.com un www.twitter.com) sniegt finansiālu atbalstu projektiem, kas ilgtermiņā veicinās valsts un konkrētā reģiona/ pašvaldības/ pilsētas labklājību un sabiedrības personīgo un profesionālo izaugsmi;


1.2. finansiāli un mantiski atbalstīt radošus, talantīgus, apņēmīgus un mērķtiecīgus Latvijas iedzīvotājus, viņu individuālo mērķu, kam nav tieša komerciāla rakstura, sasniegšanā;


1.3. finansiāli un mantiski atbalstīt organizāciju projektus, kas veicina bērnu, jauniešu un pieaugušo personīgo attīstību un profesionālo izaugsmi;


1.4. finansiāli un mantiski atbalstīt indivīdu un organizāciju projektus, kas vērsti uz apkārtējās vides labiekārtošanu un uzlabošanu. 


2. Atbalstāmo projektu konkursa jomas:

 

  • izglītība, māksla, sports un vide.

 

3. Projektu konkursa prioritātes: 

 

3.1. atbalstīt valsts nozīmes projektus, uzlabojot vispārējo kultūras, izglītības, sporta un apkārtējās vides līmeni, attīstot labklājību un pilsonisko sabiedrību;

 

3.2. atbalstīt Latvijas reģionus/ pašvaldības, radot paliekošas vērtības un attīstot konkrētā reģiona/pašvaldības/ pilsētas labklājību, pilsonisko sabiedrību un dzīves līmeni;

 

3.3. atbalstīt un veicināt talantu, īpašu dotību un prasmju attīstību;


3.4. atbalstīt un nodrošināt radošu, izglītojošu un sportisku aktivitāšu iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;


3.5. atbalstīt jaunu zināšanu un pieredzes gūšanas iniciatīvas, kas veicinātu turpmākās profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas;


3.6. atbalstīt un veicināt izglītības ieguves un turpināšanas iespējas;


3.7. ar dažādu radošu, izglītojošu un sportisku aktivitāšu un pasākumu palīdzību veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo interešu loka paplašināšanos;

 

3.8. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedrības norisēs;

 

3.9. atbalstīt projektus, kas saistīti ar apkārtējās vides labiekārtošanu un uzlabošanu. 


4. Finansējums tiek piešķirts šādiem projektiem: 

4.1. radošu, izglītojošu un sportisku pasākumu un nodarbību organizēšana;

 

4.2. dalība vietēja un starptautiska mēroga radošos, sportiskos, kultūras, izglītojošos pasākumos un projektos (sacensības, olimpiādes, nometnes u.c.);


4.3. sporta pasākumi, aktivitātes un nodarbības, tiem nepieciešamā inventāra iegāde;


4.4. mūzikas instrumentu, instrumentu, izejmateriālu, darba rīku, inventāra u.c. palīgrīku iegāde;


4.5. radošu ideju un projektu realizēšana;


4.6. izglītojošu aktivitāšu un pasākumu apmaksa;


4.7. apkārtējās vides (sporta un atpūtas laukumu, pludmales zonu, dabas rezervātu, parku u.c.) labiekārtošana un uzlabošana;

 

4.8. nozīmīgu pētījumu veikšana, filmu un raidījumu izveide.


5. Finansējums netiek piešķirts: 

5.1.trasnporta līdzekļu (izņemot gadījumus, ja tie ir  paredzēti sporta sacensībām),  degvielas, nekustamā īpašuma iegādei vai īrei (atsevišķos gadījumos var tikt izskatīti, ja to mērķis atbilst projektu konkursa mērķim);


5.2. celtniecībai un remontdarbiem (atsevišķos gadījumos var tikt izskatīti, ja to mērķis atbilst projektu konkursa mērķim);

 

5.3. projektiem, kas saistīti ar komercdarbību vai peļņas gūšanu;


5.4. pasākumiem, kuros paredzēta dalības (ieejas) maksa vai kas saistīti ar peļņas gūšanu;

 

5.5. atpūtas un izklaides pasākumiem, kas neatbilst augstāk minētajam projektu konkursa  mērķim;


5.6. politiskām, militārām (t.sk. ieroču iegāde), reliģiskām iestādēm un to organizētiem pasākumiem;

 

5.7. veselības aprūpei un medicīnas pakalpojumiem, medikamentiem;


5.8. transportlīdzekļa vadītāja tiesību iegūšanai;


5.9. datoru un datortehnoloģiju iegādei (atsevišķos gadījumos var tikt izskatīti, ja tie atbilst kopējiem šī nolikuma noteikumiem, kas ietverti no Konkursa nolikuma 3.punkta līdz 4.8.punktam);


5.10. pārtikas, ikdienas apģērbu, dāvanu karšu, tūrisma ceļojumu, izklaides pasākumu un citu līdzīgu lietu iegādei, kas neatbilst Konkursa nolikuma noteikumiem, kas ietverti no Konkursa nolikuma 3.punkta līdz 4.8.punktam;

                                                                                                                                   

5.11. jau iesāktiem projektiem (Biedrība „Labie Darbi” (turpmāk tekstā - Biedrība) neatmaksā jau izlietotus līdzekļus);

 

5.12. izmaksām, kas saistītas ar projektā iesaistīto cilvēku atalgojumu (tai skaitā autoratlīdzībām).

 

6. Projektu pieteikumus var iesniegt: 


6.1. fiziskas personas [1] no 6 gadu vecuma.

 

6.2. biedrības un nodibinājumi.


6.3. pašvaldību iestādes, izņemot komercsabiedrības. 


7. Kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēti projektu pieteikumi: 

 

7.1. projekta ieguldījums valsts un konkrētā reģiona/pašvaldības/pilsētas ilgtermiņa attīstības veicināšanā.


7.2. projekta nozīmīgums indivīda/sabiedrības grupas attīstības veicināšanā.


7.3. projekta ieguldījums ilgtermiņa attīstības veicināšanā.

 

7.4. projekta nepieciešamības pamatojums.


7.5. projektam ir skaidrs un izprotams gala rezultāts.


7.6. projekta mērķi ir skaidri formulēti un reāli sasniedzami.


7.7. projekta aktivitātes atbilst uzstādītajiem mērķiem.

 

7.8. projekta laika grafiks ir reāli izpildāms un pamatots.

 

7.9. projekta budžeta plānojums ir pārskatāms, adekvāts, pamatots, samērīgs izmaksu ziņā un sastādīts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem (iekļaujot visus nodokļus, kā arī bankas komisijas, ja vēlamā prece tiek iegādāta ārvalstīs).


7.10. projekta aktualitāte un oriģinalitāte.

 

7.11. par projekta izmaksām ir veikta cenu aptauja ne mazāk kā starp diviem neatkarīgiem piegādātājiem, no kuriem ir izvēlēts vispiemērotākais un kvalitātes ziņā atbilstošākais piedāvājums.

 

8. Projektu pieteikumu iesniegšanas nosacījumi un termiņš: 

8.1. Projekta pieteikums jāiesniedz elektroniskā formātā, aizpildot projekta pieteikuma formu interneta portāla www.LabieDarbi.lv sadaļā „Iesniedz projektu”. Projekta pieteikums skaitās iesniegts un saņemts, ja uz projekta pieteicēja norādīto e-pastu atnāk apstiprinoša vēstule no LabieDarbi.lv.

 

8.2. Pieteikuma iesniegšanai nav noteikts laika grafiks -  pieteikumus projekta konkursam var iesniegt jebkurā mēneša dienā un laikā.

 

8.3. Ar projekta iesniegšanu pieteicējs (kā arī viņa aizbildņi nepilngadīgo gadījumā) apliecina, ka piekrīt sava vārda, uzvārda, projekta aprakstā paustās informācijas un pievienoto attēlu, audio un video failu publicēšanai.


8.4. Ar projekta iesniegšanu pieteicējs (kā arī viņa aizbildņi nepilngadīgo gadījumā) apliecina, ka tikai viņam pieder personiskās un mantiskās autortiesības uz projektu, projekta izvērtēšanai iesniegtajiem audio un vizuālajiem materiāliem, kā arī to, ka zina, kādas sekas var iestāties, ja šis apliecinājums neatbilst patiesībai.


8.5. Biedrība uzņemas atbildību par projektu pieteikumā sniegtajiem personas datiem un garantē, ka tie netiks publicēti (izņemot iesniedzēja vārdu un uzvārdu) vai nodoti trešajām personām bez attiecīgās personas piekrišanas.


8.6. Ar projekta iesniegšanu pieteicējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies (kā arī viņa aizbildņi nepilngadīgo gadījumā) ar šī nolikuma noteikumiem un piekrīt projekta ievietošanai portālos www.LabieDarbi.lv, www.draugiem.lv/special/labiedarbi/,  labiedarbi.inbox.lv/, www.facebook.com un www.twitter.com.  

 

8.7. Pieteikumus 2015./2016. gada projektu konkursiem var iesniegt no 2015.gada 1. janvāra līdz 2016.gada 31. decembrim (ieskaitot).


8.8. Viens pretendents vienlaicīgi var iesniegt vienu projekta pieteikumu.


8.9. Vienu un to pašu projekta pieteikumu, ja tas nav iekļuvis konkursa 2.kārtā (t.i.- publiskajā balsojumā), var iesniegt atkārtoti vēl 1 reizi (kopā- 2 reizes).

 

8.10. Vienu un to pašu projekta pieteikumu, ja tas ir iekļuvis konkursa 2.kārtā (t.i.- publiskajā balsojumā), var iesniegt atkārtoti vēl 1 reizi (kopā- 2 reizes), bet ne ātrāk kā pēc 2 mēnešiem.


9. Projektu pieteikumu izvērtēšana un konkursa norises kartība: 

 

9.1. Projektu konkursam ir divas kārtas, no kurām pirmā kārta ir projektu pieteikumu izvērtēšana un otrā kārta - bezmaksas publiskais balsojums.

 

9.2. Iesūtītos projekta pieteikumus izskata un vērtē speciāli izveidota vērtēšanas komisija, kura sastāv no Biedrības („Labie Darbi”) un  SMScredit.lv (AS „4finance”) pārstāvjiem. 

 

9.3.Vērtēšanas komisija iesūtītos projekta pieteikumus izskata 5 (piecu) darba dienu laikā kopš projekta reģistrēšanas sistēmā.

 

9.4. Visi iesūtītie projektu pieteikumi tiek vērtēti saskaņā ar Konkursa nolikuma 7.1. – 7.11.punktā minētājiem kritērijiem un precizējošu jautājumu gadījumā Biedrības pārstāvis var sazināties ar projekta pieteicēju.

 

9.5. Vērtēšanas komisijai ir tiesības neizskatīt projektu pieteikumus, kas neatbilst projektu konkursa izvirzītajiem mērķiem (Konkursa nolikuma 1.1. – 1.4. punkts), prioritātēm (Konkursa nolikuma 3.1.-3.9. punkts) un kurā finansējums ir paredzēts kādam no Konkursa nolikuma 5.1.- 5.12. punktam.

 

9.6. Ja projekts tiek apstiprināts uz 2. (bezmaksas publiskā balsojuma) kārtu, publiskajā balsošanas sistēmā tas tiks ievietots tikai tajā brīdī, kad biedrības pārstāvim būs pieejama visa nepieciešamā informācija, kas paredzēta projekta publiskajam profilam. Tas nozīmē, ka biedrības pārstāvim ir tiesības lūgt projekta pieteicējam sagatavot un iesūtīt papildus informāciju, kas nepieciešama projekta publiskajam profilam.

 

9.7. Projektiem, kas tiek virzīti tālāk uz 2. (bezmaksas publiskais balsojums) kārtu, vērtēšanas komisija nosaka nepieciešamo balsu skaitu, kas jāsavāc, lai iegūtu finansējumu. Nepieciešamais balsu skaits tiek noteikts pēc šādiem kritērijiem:

9.7.1. Individuālais vai grupas projekts;

9.7.2. Projekta lokācija un iedzīvotāju skaits;

9.7.3. Projekta mērķis;

9.7.4. Projekta ieguvēji (cik daudz cilvēku gūs labumu no projekta realizēšanas);

9.7.5. Projekta aktualitāte;

9.7.6. Projekta realizācijas laiks;

9.7.7. Projekta ilgtermiņa attīstība;

9.7.8. Projekta budžets.

 

9.8. Minimālais nepieciešamais balsu skaits, ko var noteikt vērtēšanas komisija ir 15 000 balsu.

 

9.9. Biedrības pārstāvis projekta pieteicējam elektroniski nosūta vērtēšanas komisijas lēmumu par nepieciešamo balsu skaitu. Projekta pieteicējam, zinot nepieciešamo balsu skaitu, ir tiesības noteikt laika periodu (dienu skaitu), kurā tas savāks vērtēšanas komisijas noteikto balsu skaitu, ar nosacījumu, ka izvēlētais laika periods nedrīkst būt ilgāks par 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām.

 

9.10. Projekta pieteicējam savs lēmums par izvēlēto balsu vākšanas periodu elektroniskā veidā jāpaziņo Biedrības pārstāvim divu dienu laikā kopš biedrības pārstāvja izsūtītās vēstules par nepieciešamo balsu skaitu.       

  

9.11. Projekta izvērtēšanas (pirmās atlases kārtas) rezultātus paziņo Biedrības pārstāvis, nosūtot rezultātus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc projekta reģistrēšanas sistēmā.

 

9.12. Projektus, kas netiek virzīti uz 2. (bezmaksas publiskais balsojums) kārtu,  ņemot vērā vērtēšanas komisijas ieteikumus, ir tiesības pārtaisīt un iesniegt atkārtoti. 

 

9.13. Vērtēšanas komisija uz konkursa otro kārtu var izvirzīt nenoteiktu skaitu projektu.

 

10. Publiska balsošana: 

10.1. Balsošana portālos www.LabieDarbi.lv, www.draugiem.lv/special/labiedarbi/labiedarbi.inbox.lv/, www.facebook.com un www.twitter.com sākas nākamajā dienā pēc vērtēšanas komisijas lēmuma virzīt projektu uz 2. (bezmaksas publiskā balsojuma) kārtu.  


10.2. Balsošana ir savstarpēji sinhronizēta - balsu skaits automātiski summējas no visiem balsošanas portāliem.


10.3. Biedrība garantē, ka balsošana ir bezmaksas un ievadītie tālruņu numuri netiek publiskoti, nodoti trešajām pusēm un/vai izmantoti komerciāliem mērķiem.

 

10.4. Balsojuma laikā par vienu projektu no katras balsošanas platformas drīkst balsot 1 (vienu) reizi.

 

10.5. Lai nodrošinātu, ka portālā www.LabieDarbi.lv no viena tālruņa numura iespējams balsot tikai vienu reizi par vienu projektu, tā norises laikā, ievadītie tālruņu numuri tiek fiksēti un uzglabāti 12 (divpadsmit) mēnešus. Tālruņa numuri, kas nav bijuši aktīvi pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, no sistēmas tiek izdzēsti.

 

10.6. Biedrībai ir tiesības konkursa dalībniekus izslēgt no turpmākas dalības projekta konkursā, ja balsu vākšanā izmantotas negodīgas vai neētiskas metodes, kā, piemēram, nepatiesas informācijas sniegšana, maldināšana, esošās balsošanas sistēmas krāpnieciska apiešana u.tml.


10.7. Pēc projekta pieteicēja izvēlētā balsu vākšanas perioda noslēgšanās, katra projekta balsojuma konkursa rezultāti  tiek paziņoti nākamajā darba dienā, laika posmā no plkst. 9.00- 18.00, nosūtot tos uz projekta pieteicēja norādīto e-pasta adresi.

 

10.8. Ja Biedrībai ir radušās aizdomas par krāpnieciskiem gadījumiem balsojuma konkursa laikā, balsojuma rezultāti var tikt paziņoti vēlāk nekā tas ir paredzēts 10.7. punktā.


10.9. Atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par balsojuma norisi, konkursa rezultātiem un citiem jautājumiem tiek sniegtas nākamajā darba dienā pēc tā uzdošanas, laika posmā no plkst. 9.00- 18.00.

 

10.10. Uz jautājumiem, kas saistīti ar pretenzijām pret balsojuma konkursa rezultātiem vai detalizētu informāciju par balsojuma datiem, Biedrībai ir tiesības atbildēt tikai tādā gadījumā, ja ir saņemts oficiāls iesniegums.


10.11. Balsojuma piesaistīšanai savam projektam, projekta pieteicējiem un tā atbalstītājiem nav atļauts izmantot naudas vai citu materiālu balvu izlozi, dāvināšanu, piešķiršanu. 

 

10.12. Biedrība nenes atbildību par balsu vākšanas metodēm, ko izmanto katra projekta iesaistītās vai ieinteresētās puses vai citas personas, tajā skaitā personas, kuras ir ieinteresētas sankciju piemērošanā pret šo projektu; tas nozīmē, ja Biedrība konstatē, ka balsu vākšanas procesā  par kādu no projektiem ir izmantotas negodīgas balsu vākšanas metodes neatkarīgi no tā, kura persona izmantojusi negodīgu balsu vākšanas metodi, Biedrībai ir tiesības izslēgt projektu no konkursa vai arī anulēt negodīgi iegūtās balsis, kā arī proporcionāli koriģēt kopējo iegūto balsu skaitu atbilstoši negodīgi iegūtajām balsīm.

 

10.13. Ja Biedrība ir saņēmusi informāciju par kādu projektu, kas izmanto negodīgas balsu vākšanas metodes, vai ja Biedrībai ir radušās aizdomas par kādu no projektiem, Biedrībai ir tiesības uzreiz neinformēt projekta pieteicēju, par kuru ir ienākušās sūdzības vai radušās aizdomas, līdz brīdim, kad Biedrība kopā ar nepieciešamajām iesaistītajām pusēm pārbaudīs šīs informācijas patiesumu.


11. Finansējuma piešķiršana: 

11.1. Maksimāla finansējuma summa, ko Biedrība piešķir viena projekta realizēšanai, ir 7500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti eiro un nulle centi),  savukārt, minimālā finansējuma summa ir 100,00 EUR (viens simts eiro un nulle centi) ieskaitot visas izmaksas, t.sk. administratīvās izmaksas, visus saistītos nodokļus un bankas komisijas.

 

11.2.Finansējumam robežās no 4000,00 EUR (četri tūkstoši eiro un nulle centi) līdz 7500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti eiro un nulle centi) var pieteikt projektus, kas:

11.2.1.veicina visas Latvijas sabiedrības attīstību un labklājību;

11.2.2. sniedz nozīmīgu ieguldījumu izglītības, kultūras, vides un sporta attīstībā;

11.2.3. valsts nozīmes projektiem; 

11.2.4. starptautiskas nozīmes projektiem, tādās jomās kā izglītība, kultūra, vide un sports.

  

11.3. Projekta īstenošanai nav nepieciešams projekta pieteicēja pašieguldījums / līdzfinansējums. Taču ja kopējā finansējuma summa, kas nepieciešama, lai realizētu projektu, ir lielāka par projekta pieteikumā norādīto, pieteikumam obligāti jāpievieno informācija par to, kā tiks iegūts atlikušais finansējums.

 

11.4. Maksimālā summa, kas mēneša laikā tiek piešķirta projektu realizēšanai ir 7500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti eiro un nulle centi).

 

11.5. Finansējums ikmēneša fonda ietvaros tiek piešķirts projektiem, kas noteiktajā laika periodā ir savākuši nepieciešamo balsu skaitu. Ja mēneša ietvaros uzvaru iegūst  vairāki projekti, kuru kopējās summas pārsniedz ikmēneša finansējuma fondu, finansējums šiem projektiem tiek pārskaitīts nākamajā mēnesī, ņemot vērā secību, kādā tie ieguva finansējumu.  

 

11.6. Ja projekta pieteicējs vērtēšanas komisijas noteikto balsu skaitu ir savācis ātrākā laika periodā, nekā to bija norādījis Biedrības pārstāvim, finansējums šim projektam tiek pārskaitīts tikai tad, kad noslēdzas projekta pieteicēja iepriekš uzrādītais balsu vākšanas periods. 

  
11.7. Biedrībai ir tiesības noteikt, vai gadījumos, kad projekta realizēšana saistīta ar mūzikas instrumentu, inventāra un citu priekšmetu iegādi, projekta pieteicējs uzvaras gadījumā saņem finansējumu vai mantu.

 

11.8. SMScredit.lv (AS „4finance”) neatkarīgi no Biedrības, ir tiesības piešķirt papildu finansējumu kāda projekta realizēšanai, kas nav iekļuvis uzvarētāju vidū.

 

11.9. Biedrībai ir tiesības pēc saviem ieskatiem palielināt maksimālo atbalsta apjomu projektam.


11.10. Biedrībai, pēc saviem ieskatiem, ir tiesības piešķirt finansējumu tāda projekta realizēšanai, kas nav iesniegts projektu pieteikumu kārtībā un/vai nav iekļauts ikmēneša balsojuma konkursā.


11.11. Pēc projekta noslēguma, projekta īstenotājam divu nedēļu laikā jāiesniedz Biedrībai noteikta parauga saturiskā un finanšu atskaite, kura ir atrodama mājas lapā www.LabieDarbi.lv.

 

12. Papildu nosacījumi. 

 

12.1. Biedrībai pēc saviem ieskatiem ir tiesības mainīt projektu konkursa skaitu gada periodā, projektu konkursa laika periodu un atbalsta apjoma summu, pirms tam par to paziņojot mājas lapā www.LabieDarbi.lv.  


12.2. Biedrībai ir tiesības lūgt personai vai organizācijai papildu informāciju.

 

12.3. Biedrībai ir tiesības informēt plašsaziņas līdzekļus un masu informācijas līdzekļus par projekta pieteicēja dalību Biedrības projektu konkursā.

 

12.4. Biedrības pārstāvjiem ir tiesības piedalīties Biedrības atbalstīto projektu pasākumos un aktivitātēs, dokumentēt tos fotoattēlu un video formātā un izvietot www.LabieDarbi.lv, draugiem.lv un citos portālos (medijos).

 

12.5. Biedrība patur sev tiesības bez detalizētu paskaidrojumu sniegšanas liegt un/vai ierobežot dalībniekiem tālāku dalību projektu konkursā, izslēdzot no konkursa, kā arī atsakot pieteikumu pieņemšanu turpmākiem Biedrības konkursiem.

 

12.6. Biedrībai ir tiesības veikt izmaiņas projektu konkursa nolikumā pēc nepieciešamības.

 

_______________________________________ 
[1] Iesniedzot projekta konkursa pieteikumu, nepilngadīgās personas (personas, kas vēl nav 18 gadus vecas, izņemot tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas) apliecina, ka ir saņēmuši aizbildņu piekrišanu dalībai konkursā. Pēc uzvaras konkursā līgumus ar biedrību „Labie Darbi” paraksta aizbildņi.

 

 

LabieDarbi.lv iniciators
Atbalstītāji