Konkursa nolikums

Pavasara projektu konkursa nolikums

 

,,4finance fonds Labie Darbi’’  rīko pavasara projektu konkursu laika posmā no 17.05.2016.- 30.06.2016. Konkursā tiek aicinātas piedalīties Latvijas izglītības iestādes, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi),  iesūtot projektu pieteikumus, kuru mērķis ir vērsts uz valsts vai konkrētās pilsētas izglītības, kultūras, sporta attīstību un sabiedrības dzīves līmeņa paaugstināšanu.  Konkursa galvenā balva  ir 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro un nulle centi). Konkursa uzvarētāju noteiks bezmaksas publiskais sabiedrības balsojums.

 

1. Projektu konkursa mērķis:

1.1. Iesaistot Latvijas izglītības iestādes, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, atbalstīt Latvijas reģionus/ pilsētas, radot paliekošas vērtības, kas ilgtermiņā veicinās valsts vai konkrētās pilsētas izglītības, kultūras, sporta attīstību un būs vērstas uz sabiedrības dzīves līmeņa paaugstināšanos.  

 

1.2. Finansiāli un mantiski atbalstīt radošus, talantīgus, apņēmīgus un mērķtiecīgus Latvijas iedzīvotājus, viņu individuālo mērķu, kam nav tieša komerciāla rakstura, sasniegšanā;

 

2. Atbalstāmās jomas projektu konkursā:

 

  • izglītība, māksla, sports un vide.

 

3. Projektu konkursa prioritātes:

3.1. atbalstīt valsts nozīmes projektus, uzlabojot vispārējo kultūras, izglītības, sporta un apkārtējās vides līmeni, attīstot labklājību un pilsonisko sabiedrību; 

3.2. atbalstīt Latvijas reģionus/ pašvaldības, radot paliekošas vērtības un attīstot konkrētā reģiona/pašvaldības/pilsētas labklājību, pilsonisko sabiedrību un dzīves līmeni;

3.3. atbalstīt Latvijas izglītības iestādes (pirmskolas izglītības iestādes, pamatizglītības iestādes, vidējās izglītības iestādes, augstākās izglītības iestādes), uzlabojot un radot jaunas zināšanu un pieredzes gūšanas iniciatīvas, kas veicinātu turpmākās profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas;

3.4. atbalstīt projektus, kas saistīti ar apkārtējās vides (sporta un atpūtas laukumu, pludmales zonu, dabas rezervātu, parku, rotaļu laukuma u.c.) labiekārtošanu un uzlabošanu un kas būtu publiski pieejami konkrētās pilsētas iedzīvotājiem;

3.5. atbalstīt projektus, kas vērsti uz sabiedrības dzīves līmeņa paaugstināšanos;

3.6. atbalstīt jaunu zināšanu un pieredzes gūšanas iniciatīvas, kas veicinātu profesionālās izaugsmes iespējas;

3.7. atbalstīt radošu, izglītojošu un sportisku aktivitāšu iespējas, kas veicinātu bērnu, jauniešu, pieaugušo interešu loka paplašināšanos;

3.8. atbalstīt un veicināt talantu, īpašu dotību un prasmju attīstību;

 

4. Projektu konkursa dalībnieki:

4.1. Projektu konkursā var piedalīties fiziskas personas, nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), kā arī Latvijas reģionu pašvaldības, skolas (pirmskolas izglītības iestādes, pamatizglītības iestādes, vidējās izglītības iestādes, augstākās izglītības iestādes),  kuru darbības pamatā nav komerciālā darbība.

4.2. Projektu konkursā nevar piedalīties komersanti.

 

5. Kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēti projektu pieteikumi: 

5.1. projekta ieguldījums valsts un konkrētā reģiona/pašvaldības/pilsētas ilgtermiņa attīstības veicināšanā; 

5.2. projekta nozīmīgums sabiedrības grupas attīstības veicināšanā;

5.3. projekta ieguldījums ilgtermiņa attīstības veicināšanā;

5.4. projekta nepieciešamības pamatojums;

5.5. projektam ir skaidrs un izprotams gala rezultāts;

5.6. projekta mērķi ir skaidri formulēti un reāli sasniedzami;

5.7. projekta aktivitātes atbilst uzstādītajiem mērķiem;

5.8. projekta laika grafiks ir reāli izpildāms un pamatots;

5.9. projekta budžeta plānojums ir pārskatāms, adekvāts, pamatots, samērīgs izmaksu ziņā un sastādīts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem (iekļaujot visus nodokļus, kā arī bankas komisijas, ja vēlamā prece tiek iegādāta ārvalstīs);

5.10. projekta aktualitāte un oriģinalitāte;

5.11. par projekta izmaksām ir veikta cenu aptauja ne mazāk kā starp diviem neatkarīgiem piegādātājiem, no kuriem ir izvēlēts vispiemērotākais un kvalitātes ziņā atbilstošākais piedāvājums.

  

6. Finansējums netiek piešķirts:

6.1. projektiem, kas saistīti ar komercdarbību vai peļņas gūšanu;

6.2. projektiem, kuros paredzēta dalības (ieejas) maksa vai kas saistīti ar peļņas gūšanu;

6.3. politiskām, militārām (t.sk. ieroču iegāde), reliģiskām iestādēm un to organizētiem pasākumiem;

6.4. veselības aprūpei un medicīnas pakalpojumiem, medikamentiem;

6.5. izmaksām, kas saistītas ar projektā iesaistīto cilvēku atalgojumu (tai skaitā autoratlīdzībām);

6.6. transporta līdzekļu (izņemot gadījumus, ja tie ir  paredzēti sporta sacensībām),  degvielas, nekustamā īpašuma iegādei vai īrei (atsevišķos gadījumos var tikt izskatīti, ja to mērķis atbilst projektu konkursa mērķim);

6.7. celtniecībai un remontdarbiem (atsevišķos gadījumos var tikt izskatīti, ja to mērķis atbilst projektu konkursa mērķim);

6.8. izmaksām, kas saistītas ar ceļa (transporta) izdevumiem;

 

7. Projektu pieteikumu iesniegšanas nosacījumi un termiņš

7.1. Projekta pieteikums jāiesniedz elektroniskā formātā, aizpildot projekta pieteikuma formu ,,4finance fonda Labie Darbi’’ mājas lapā www. LabieDarbi.lv sadaļā ,,Iesniegt’’. Projekta pieteikums skaitās iesniegts un saņemts, ja uz projekta pieteicēja norādīto e-pastu atnāk apstiprinoša vēstule no ,,4finance fonda Labie Darbi’’;

7.2. Projekta pieteikumu ir iespējams iesniegt sākot no 2016. gada 26. aprīļa līdz 2016. gada 10. maijam;

7.3. Katra Latvijas izglītības iestāde, reģiona pašvaldība, nevalstiskā organizācija (biedrība un nodibinājums) drīkst iesniegt vairākus projekta pieteikumus, taču uz 2. (balsošanas kārtu) tiks izvirzīts tikai viens no tiem;

7.4.  Ar projekta iesniegšanu pieteicējs (kā arī viņa aizbildņi nepilngadīgo gadījumā) apliecina, ka piekrīt sava vārda, uzvārda, projekta aprakstā paustās informācijas un pievienoto attēlu, audio un video failu publicēšanai;

7.5. ,,4finance fonds Labie Darbi’’ uzņemas atbildību par projektu pieteikumā sniegtajiem personas datiem un garantē, ka tie netiks publicēti (izņemot iesniedzēja vārdu un uzvārdu) vai nodoti trešajām personām bez attiecīgās personas piekrišanas.

 

8. Projektu pieteikumu izvērtēšana un konkursa norises kartība:

8.1. Projektu konkursam ir divas kārtas, no kurām pirmā ir projektu pieteikumu izvērtēšana un otrā bezmaksas publiskais balsojums;

8.2. Projektu izvērtēšana ir laika posmā no 2016. gada 11. maija  līdz 2016. gada 16. maijam;

8.3. Iesūtītos projekta pieteikumus izskata un vērtē speciāli izveidota vērtēšanas komisija, kura sastāv no ,,4finance fonda Labie Darbi’’ pārstāvjiem;

8.4. Visi iesūtītie projektu pieteikumi tiek vērtēti saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.1. – 5.11.punktā minētājiem kritērijiem un precizējošu jautājumu gadījumā ,,4finance fonda Labie Darbi’’ pārstāvis var sazināties ar projekta pieteicēju;

8.5. Vērtēšanas komisijai ir tiesības neizskatīt projektu pieteikumus, kas neatbilst projektu konkursa izvirzītajam mērķim (Konkursa nolikuma 1.1.  un 1.2 punkts), prioritātēm (Konkursa nolikuma 3.1.-3.8. punkts) un kurā finansējums ir paredzēts kādam no Konkursa nolikuma 6.1.- 6.8.punktam;

8.6. Pēc projektu pieteikumu izvērtēšanas, vērtēšanas komisija izvirza no katras atbalstāmās jomas (izglītība, māksla, sports un vide) 5 (piecus) labākos projekta pieteikumus, kuri iekļūst konkursa otrajā kārtā -  bezmaksas publiskajā balsojumā -  kas norisinās portālos www.LabieDarbi.lv , www.draugiem.lv/special/labiedarbi/ , un labiedarbi.inbox.lv/;

8.7.Pēc vērtēšanas komisijas ieskatiem vienbalsības gadījumā uz konkursa otro kārtu var tikt izvirzīti vairāk vai mazāk kā 5 (pieci) projekta pieteikumi no katras pārstāvētās jomas (izglītība, māksla, sports un vide);

8.8. Pēc vērtēšanas komisijas ieskatiem vienbalsības gadījumā konkursa otrajā kārtā var netikt izvirzīti kādas atbalstāmās jomas (izglītība, zinātne, māksla, sports un vide) projekti, ja tie neatbilst projektu konkursa izvirzītajam mērķim (Konkursa nolikuma 1.1.  un 1.2 punkts) un  prioritātēm (Konkursa nolikuma 3.1.-3.8. punkts);

8.9. Pirmās atlases kārtas rezultātus paziņo ,,4finance fonda Labie Darbi’’ pārstāvis, individuāli katram projektu pieteicējam nosūtot rezultātus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi;

8.10. ,,4finance fonda Labie Darbi’’  pārstāvis pirmās atlases rezultātus var paziņot vēlākais līdz 2016. gada 16. maijam.

 

9 . Publiska balsošana:

9.1. Otrā konkursa kārta jeb bezmaksas publiskais balsojums portālos www.LabieDarbi.lvwww.draugiem.lv/special/labiedarbi/ ,  un www.labiedarbi.inbox.lv/ , sākas 2016. gada 17. maijā plkst.00.00.un ilgs 45 (četrdesmit piecas) dienas līdz 2016. gada 30.jūnijam plkst.23:59;

9.2.  Publiskajā balsojumā piedalās visi projekti, ko  ir izvirzījusi vērtēšanas komisija;  

9.3.  Bezmaksas publiskā balsošana norisinās:

9.3.1. ,,4finance fonda Labie Darbi’’ mājas lapā www. LabieDarbi.lv, kur par projektu var nobalsot, izmantojot savu mobilā telefona numuru;

9.3.2. Portālā www.draugiem.lv/special/labiedarbi/ , kur par projektu var nobalsot, izmantojot savu Draugiem.lv profilu, ar nosacījumu, ka tas ir bijis aktīvs vismaz pēdējos 2 (divus) mēnešus;

9.3.3. Portālā www.labiedarbi.inbox.lv/ , kur par projektu var nobalsot izmantojot savu inbox.lv pastkastīti, ar nosacījumu, ka tā ir bijusi aktīva pēdējos 3 (trīs) mēnešus;

9.3.4. Sociālajā kontā www.Facebook.com, kur par projektu var nobalsot, izmantojot savu profilu, ar nosacījumu, ka lietotājs ir verificējis savu Facebook.com profilu ar savu mobilā telefona numuru. (Vienu telefona numuru var verificēt tikai vienam Facebook.com profilam)

9.3.5. Sociālajā kontā www.Twitter.com, kur par projektu var nobalsot, izmantojot savu Twitter.com profilu, ar nosacījumu, ka tas ir bijis aktīvs pēdējos 3 (trīs) mēnešus.

9.4.  ,,4finance fonds Labie Darbi’’ garantē, ka balsošana ir bezmaksas - ievadītie tālruņu numuri un portālu identifikācijas pases netiek publiskoti, nodoti trešajām pusēm un/vai izmantoti komerciāliem mērķiem;     

9.5. Publiskajā balsojumā visi projekti sacenšas savā starpā un  finansējumu iegūs projekts, kas iegūs vislielāko balsu skaitu, ar nosacījumu, ka iegūtais balsu skaits nebūs mazāks par 5000 (pieci tūkstoši) balsīm. Ja iegūtais balsu skaits būs mazāks kā 5000 (pieci tūkstoši) balsis, finansējums 3000 EUR (trīs tūkstoši) apmērā netiks piešķirts.   

9.6. Projektu konkursa uzvarētājs tiek paziņots 2016. gada 01. jūlijā līdz pulksten 18:00;

9.7.  Ja ,,4finance fondam Labie Darbi’’ ir radušās aizdomas par krāpnieciskiem gadījumiem balsojuma konkursa laikā, balsojuma rezultāti var tikt paziņoti vēlāk nekā tas ir paredzēts 9.6. punktā;  

9.8. Balsojuma piesaistīšanai savam projektam, projekta pieteicējiem un tā atbalstītājiem nav atļauts izmantot naudas vai citu materiālu balvu izlozi, dāvināšanu, piešķiršanu;

9.9. ,,4finance fonds Labie Darbi’’ nenes atbildību par balsu vākšanas metodēm, ko izmanto katra projekta iesaistītās vai ieinteresētās puses vai citas personas, tajā skaitā personas, kuras ir ieinteresētas sankciju piemērošanā pret šo projektu; tas nozīmē, ja ,,4finance fonds Labie Darbi’’ konstatē, ka balsu vākšanas procesā  par kādu no projektiem ir izmantotas negodīgas balsu vākšanas metodes neatkarīgi no tā, kura persona izmantojusi negodīgu balsu vākšanas metodi, ,,4finance fondam Labie Darbi’’ ir tiesības izslēgt projektu no konkursa vai arī anulēt negodīgi iegūtās balsis, kā arī proporcionāli koriģēt kopējo iegūto balsu skaitu atbilstoši negodīgi iegūtajām balsīm;

9.10. Ja ,,4finance fonds Labie Darbi’’ ir saņēmis informāciju par kādu projektu, kas izmanto negodīgas balsu vākšanas metodes, vai ja ir radušās aizdomas par kādu no projektiem,  ,,4finance fondam Labie Darbi’’ ir tiesības uzreiz neinformēt projekta pieteicēju, par kuru ir ienākušās sūdzības vai radušās aizdomas, līdz brīdim, kad ,,4finance fonds Labie Darbi’’ kopā ar nepieciešamajām iesaistītajām pusēm pārbaudīs šīs informācijas patiesumu;

9.11.  ,,4finance fondam Labie Darbi’’ ir tiesības konkursa dalībniekus izslēgt no turpmākas dalības projekta konkursā, ja balsu vākšanā izmantotas negodīgas vai neētiskas metodes, kā, piemēram, nepatiesas informācijas sniegšana, maldināšana, esošās balsošanas sistēmas krāpnieciska apiešana  u.tml.;

9.12. Atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par balsojuma norisi, konkursa rezultātiem un citiem jautājumiem tiek sniegtas nākamajā darba dienā pēc tā uzdošanas, laika posmā no plkst. 9.00- 18.00;

9.13. Uz jautājumiem, kas saistīti ar pretenzijām pret balsojuma konkursa rezultātiem vai detalizētu informāciju par balsojuma datiem,  ,,4finance fondam Labie Darbi’’ ir tiesības atbildēt tikai tādā gadījumā, ja ir saņemts oficiāls iesniegums.

 

10. Finansējuma piešķiršana:

10.1. Maksimālā finansējuma summa, kas tiek piešķirta projektu konkursa uzvarētājam ir 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro un nulle centi) ieskaitot visas izmaksas, t.sk. administratīvās izmaksas, visus saistītos nodokļus un bankas komisijas;

10.2. Projekta īstenošanai nav nepieciešams projekta pieteicēja pašieguldījums / līdzfinansējums. Taču ja kopējā finansējuma summa, kas nepieciešama, lai realizētu projektu, ir lielāka par projekta pieteikumā norādīto, pieteikumam obligāti jāpievieno informācija par to, kā tiks iegūts atlikušais finansējums;

10.3. Pēc projekta noslēguma, projekta īstenotājam divu nedēļu laikā jāiesniedz ,,4finance fondam Labie Darbi’’ noteikta parauga saturiskā un finanšu atskaite, kura ir atrodama ,,4finance fonda Labie Darbi’’ mājas lapā www.LabieDarbi.lv.

 

11. Papildu nosacījumi:

11.1.  ,,4finance fondam Labie Darbi’’ pēc saviem ieskatiem ir tiesības mainīt projektu konkursa laika periodu un atbalsta apjoma summu, pirms tam par to paziņojot mājas lapā www.LabieDarbi.lv;  

11.2.  4finance fondam Labie Darbi ir tiesības pieprasīt personai vai organizācijai papildu informāciju;

11.3.  4finance fondam Labie Darbi ir tiesības informēt plašsaziņas līdzekļus un masu informācijas līdzekļus par projekta pieteicēja dalību organizētajā projektu konkursā;

11.4. 4finance fonda Labie Darbi pārstāvjiem ir tiesības piedalīties atbalstīto projektu pasākumos un aktivitātēs, dokumentēt tos fotoattēlu un video formātā un izvietot fonda mājas lapā www.LabieDarbi.lv , sociālajos kontos (Draugiem.lv, Facebook.com, Twitter.com, Instagram.com)  un citos portālos (medijos);

11.5. 4finance fonds Labie Darbi patur sev tiesības bez detalizētu paskaidrojumu sniegšanas liegt un/vai ierobežot dalībniekiem tālāku dalību projektu konkursā, izslēdzot no konkursa, kā arī atsakot pieteikumu pieņemšanu turpmākiem 4finance fonda Labie Darbi organizētajiem konkursiem;

11.6. 4finance fondam Labie Darbi ir tiesības veikt izmaiņas projektu konkursa nolikumā pēc nepieciešamības.

 

 

 

 

Iniciators