Konkursa nolikums

Apstiprināts
Biedrības „Labie Darbi”
2015.gada 20. aprīļa Biedru sapulcē

 

LabieDarbi.lv projektu konkursa nolikums 2015.gadam

 

 

 

1. Projektu pieteikumu konkursa mērķi: 

1.1. ar sabiedrības līdzdalību (publiska balsošana portālos www.LabieDarbi.lv, www.draugiem.lv/special/labiedarbi/ un labiedarbi.inbox.lv/) sniegt finansiālu atbalstu projektiem, kas orientēti uz indivīda vai sabiedrības grupas personīgo attīstību un profesionālo izaugsmi;


1.2. finansiāli un mantiski atbalstīt radošus, talantīgus, apņēmīgus un mērķtiecīgus Latvijas iedzīvotājus, viņu individuālo mērķu, kam nav tieša komerciāla rakstura, sasniegšanā;


1.3. finansiāli un mantiski atbalstīt organizāciju projektus, kas veicina bērnu, jauniešu un pieaugušo personīgo attīstību un profesionālo izaugsmi;


1.4. finansiāli un mantiski atbalstīt indivīdu un organizāciju projektus, kas vērsti uz apkārtējās vides labiekārtošanu un uzlabošanu. 


2. Atbalstāmo projektu konkursa jomas:

 

  • izglītība, māksla, sports un vide.

 

3. Projektu konkursa prioritātes: 

3.1. atbalstīt un veicināt talantu, īpašu dotību un prasmju attīstību;


3.2. atbalstīt un nodrošināt radošu, izglītojošu un sportisku aktivitāšu iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;


3.3. atbalstīt jaunu zināšanu un pieredzes gūšanas iniciatīvas, kas veicinātu turpmākās profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas;


3.4. atbalstīt un veicināt izglītības ieguves un turpināšanas iespējas;


3.5. ar dažādu radošu, izglītojošu un sportisku aktivitāšu un pasākumu palīdzību veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo interešu loka paplašināšanos;

 

3.6. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedrības norisēs;

 

3.7. atbalstīt projektus, kas saistīti ar apkārtējās vides labiekārtošanu un uzlabošanu. 


4. Finansējums tiek piešķirts šādiem projektiem: 

4.1. radošu, izglītojošu un sportisku pasākumu un nodarbību organizēšana;

 

4.2. dalība vietēja un starptautiska mēroga radošos, sportiskos, kultūras, izglītojošos pasākumos un projektos (sacensības, olimpiādes, nometnes u.c.);


4.3. sporta pasākumi, aktivitātes un nodarbības, tiem nepieciešamā inventāra iegāde;


4.4. mūzikas instrumentu, instrumentu, izejmateriālu, darba rīku, inventāra u.c. palīgrīku iegāde;


4.5. radošu ideju un projektu realizēšana;


4.6. izglītojošu aktivitāšu un pasākumu apmaksa;


4.7. apkārtējās vides (sporta un atpūtas laukumu, pludmales zonu, dabas rezervātu, parku u.c.) labiekārtošana un uzlabošana. 


5. Finansējums netiek piešķirts: 

5.1.trasnporta līdzekļu (izņemot gadījumus, ja tie ir  paredzēti sporta sacensībām),  degvielas, nekustamā īpašuma iegādei vai īrei (atsevišķos gadījumos var tikt izskatīti, ja to mērķis atbilst projektu konkursa mērķim);


5.2. celtniecībai un remontdarbiem (atsevišķos gadījumos var tikt izskatīti, ja to mērķis atbilst projektu konkursa mērķim);

 

5.3. projektiem, kas saistīti ar komercdarbību vai peļņas gūšanu;


5.4. pasākumiem, kuros paredzēta dalības (ieejas) maksa vai kas saistīti ar peļņas gūšanu;

 

5.5. atpūtas un izklaides pasākumiem, kas neatbilst augstāk minētajam projektu konkursa  mērķim;


5.6. politiskiem, militāriem (t.sk. ieroču iegāde) vai reliģiskiem pasākumiem;

 

5.7. veselības aprūpei un medicīnas pakalpojumiem, medikamentiem;


5.8. transportlīdzekļa vadītāja tiesību iegūšanai;


5.9. datoru un datortehnoloģiju iegādei (atsevišķos gadījumos var tikt izskatīti, ja tie atbilst kopējiem šī nolikuma noteikumiem, kas ietverti no Konkursa nolikuma 3.punkta līdz 4.6.punktam);


5.10. pārtikas, ikdienas apģērbu, dāvanu karšu, tūrisma ceļojumu, izklaides pasākumu un citu līdzīgu lietu iegādei, kas neatbilst Konkursa nolikuma noteikumiem, kas ietverti no Konkursa nolikuma 3.punkta līdz 4.6.punktam.

                                                                                                                                   

5.11. jau iesāktiem projektiem (Biedrība „Labie Darbi” (turpmāk tekstā - Biedrība) neatmaksā jau izlietotus līdzekļus);

 

5.12. izmaksām, kas saistītas ar projektā iesaistīto cilvēku atalgojumu (tai skaitā autoratlīdzībām).6. Projektu pieteikumus var iesniegt: 

6.1. fiziskas personas [1] no 6 gadu vecuma;

 

6.2. biedrības un nodibinājumi;


6.3. pašvaldību iestādes, izņemot komercsabiedrības. 


7. Kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēti projektu pieteikumi: 

7.1. projekta nozīmīgums indivīda/sabiedrības grupas attīstības veicināšanā;


7.2. projekta ieguldījums ilgtermiņa attīstības veicināšanā;

 

7.3. projekta nepieciešamības pamatojums;


7.4. projektam ir skaidrs un izprotams gala rezultāts;


7.5. projekta mērķi ir skaidri formulēti un reāli sasniedzami;


7.6. projekta aktivitātes atbilst uzstādītajiem mērķiem;

 

7.7. projekta laika grafiks ir reāli izpildāms un pamatots;

 

7.8. projekta budžeta plānojums ir pārskatāms, adekvāts, pamatots, samērīgs izmaksu ziņā un sastādīts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem (iekļaujot visus nodokļus, kā arī bankas komisijas, ja vēlamā prece tiek iegādāta ārvalstīs);


7.9. projekta aktualitāte un oriģinalitāte;

 

7.10. par projekta izmaksām ir veikta cenu aptauja ne mazāk kā starp diviem neatkarīgiem piegādātājiem, no kuriem ir izvēlēts vispiemērotākais un kvalitātes ziņā atbilstošākais piedāvājums.

 

 

8. Projektu pieteikumu iesniegšanas nosacījumi un termiņš: 

8.1. Projekta pieteikums jāiesniedz elektroniskā formātā, aizpildot projekta pieteikuma formu interneta portāla www.LabieDarbi.lv sadaļā „Iesniedz projektu”. Projekta pieteikums skaitās iesniegts un saņemts, ja uz projekta pieteicēja norādīto e-pastu atnāk apstiprinoša vēstule no LabieDarbi.lv;

 

8.2. Pieteikumi projektu konkursam uz nākamā mēneša kārtu tiek pieņemti katru mēnesi no 25.datuma līdz nākamā mēneša 24.datumam (ieskaitot);


8.3. Ar projekta iesniegšanu pieteicējs (kā arī viņa aizbildņi nepilngadīgo gadījumā) apliecina, ka piekrīt sava vārda, uzvārda, projekta aprakstā paustās informācijas un pievienoto attēlu, audio un video failu publicēšanai;


8.4. Ar projekta iesniegšanu pieteicējs (kā arī viņa aizbildņi nepilngadīgo gadījumā) apliecina, ka tikai viņam pieder personiskās un mantiskās autortiesības uz projektu, projekta izvērtēšanai iesniegtajiem audio un vizuālajiem materiāliem, kā arī to, ka zina, kādas sekas var iestāties, ja šis apliecinājums neatbilst patiesībai;


8.5. Biedrība uzņemas atbildību par projektu pieteikumā sniegtajiem personas datiem un garantē, ka tie netiks publicēti (izņemot iesniedzēja vārdu un uzvārdu) vai nodoti trešajām personām bez attiecīgās personas piekrišanas;


8.6. Ar projekta iesniegšanu pieteicējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies (kā arī viņa aizbildņi nepilngadīgo gadījumā) ar šī nolikuma noteikumiem un piekrīt projekta ievietošanai portālos www.LabieDarbi.lv, www.draugiem.lv/special/labiedarbi/ un labiedarbi.inbox.lv/

 

8.7. Pieteikumus 2015.gada projektu konkursiem var iesniegt no 2014.gada 25.novembra līdz 2015.gada 24.novembrim (ieskaitot);


8.8. Viens pretendents vienlaicīgi var iesniegt vienu projekta pieteikumu;


8.9. Vienu un to pašu projekta pieteikumu, ja tas nav iekļuvis konkursa 2.kārtā (t.i.- publiskajā balsojumā), var iesniegt atkārtoti vēl 1 reizi (kopā- 2 reizes);

 

8.10. Vienu un to pašu projekta pieteikumu, ja tas ir iekļuvis konkursa 2.kārtā (t.i.- publiskajā balsojumā), var iesniegt atkārtoti vēl 1 reizi (kopā- 2 reizes), bet ne ātrāk kā pēc 2 mēnešiem.


9. Projektu pieteikumu izvērtēšana un konkursa norises kartība: 

 

9.1. Projektu konkursam ir divas kārtas, no kurām pirmā kārta ir projektu pieteikumu izvērtēšana un otrā kārta - bezmaksas publiskais balsojums;

9.2. Projektu izvērtēšana sākas katra mēneša 25.datumā un var ilgt līdz 5 (piecām) dienām.

 

9.3. Iesūtītos projekta pieteikumus izskata un vērtē speciāli izveidota vērtēšanas komisija, kura sastāv no Biedrības („Labie Darbi”), SMScredit.lv (AS „4finance”), Draugiem.lv (SIA „Draugiem”) un Inbox.lv (SIA „INBOKSS”) pārstāvjiem; 

 

9.4.Visi iesūtītie projektu pieteikumi tiek vērtēti saskaņā ar Konkursa nolikuma 7.1. – 7.10.punktā minētājiem kritērijiem un precizējošu jautājumu gadījumā Biedrības pārstāvis var sazināties ar projekta pieteicēju; 


9.5. Vērtēšanas komisijai ir tiesības neizskatīt projektu pieteikumus, kas neatbilst projektu konkursa izvirzītajiem mērķiem (Konkursa nolikuma 1.1. – 1.4. punkts), prioritātēm (Konkursa nolikuma 3.1.-3.7. punkts) un kurā finansējums ir paredzēts kādam no Konkursa nolikuma 5.1.- 5.12. punktam;

 

9.6. Pēc projektu pieteikumu izvērtēšanas, vērtēšanas komisija izvirza 15 (piecpadsmit) labākos projektus, kuri iekļūst konkursa otrajā kārtā -  bezmaksas publiskajā balsojumā -  kas norisinās portālos www.LabieDarbi.lv, www.draugiem.lv/special/labiedarbi/ un labiedarbi.inbox.lv/.


9.7. Pēc vērtēšanas komisijas ieskatiem vienbalsības gadījumā uz konkursa otro kārtu var tikt izvirzīti 15 (piecpadsmit) projekti. Vērtēšanas komisija var noteikt arī citu izvirzāmo projektu skaitu;


9.8. Pirmās atlases kārtas rezultātus paziņo Biedrības pārstāvis, individuāli katram projektu pieteicējam nosūtot rezultātus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi;

 

9.9. Biedrības pārstāvis pirmās atlases rezultātus var paziņot vēlākais līdz katra mēneša pēdējai darba dienai.10. Publiska balsošana: 

10.1. Balsošana portālos www.LabieDarbi.lv, www.draugiem.lv/special/labiedarbi/ un labiedarbi.inbox.lv/ sākas mēneša pirmajā datumā plkst.00.00., un ilgst līdz mēneša pēdējā datuma plkst.00:00;


10.2. Balsošana ir savstarpēji sinhronizēta - balsu skaits automātiski summējas no visiem balsošanas portāliem;


10.3. Biedrība garantē, ka balsošana ir bezmaksas un ievadītie tālruņu numuri netiek publiskoti, nodoti trešajām pusēm un/vai izmantoti komerciāliem mērķiem;

 

10.4. Lai nodrošinātu, ka portālā www.LabieDarbi.lv no viena tālruņa numura iespējams balsot tikai vienu reizi par vienu projektu, tā norises laikā, ievadītie tālruņu numuri tiek fiksēti un uzglabāti 12 (divpadsmit) mēnešus. Tālruņa numuri, kas nav bijuši aktīvi pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no sistēmas tiek izdzēsti;

 

10.5. Biedrībai ir tiesības konkursa dalībniekus izslēgt no turpmākas dalības projekta konkursā, ja balsu vākšanā izmantotas negodīgas vai neētiskas metodes, kā, piemēram, nepatiesas informācijas sniegšana, maldināšana, esošās balsošanas sistēmas krāpnieciska apiešana  u.tml.;


10.6. Balsojuma konkursa rezultāti tiek paziņoti nākamajā darba dienā pēc konkursa balsojuma beigām, laika posmā no plkst. 9.00- 18.00;

 

10.7. Ja Biedrībai ir radušās aizdomas par krāpnieciskiem gadījumiem balsojuma konkursa laikā, balsojuma rezultāti var tikt paziņoti vēlāk nekā tas ir paredzēts 10.6. punktā;


10.8. Atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par balsojuma norisi, konkursa rezultātiem un citiem jautājumiem tiek sniegtas nākamajā darba dienā pēc tā uzdošanas, laika posmā no plkst. 9.00- 18.00;

 

10.9. Uz jautājumiem, kas saistīti ar pretenzijām pret balsojuma konkursa rezultātiem vai detalizētu informāciju par balsojuma datiem, Biedrībai ir tiesības atbildēt tikai tādā gadījumā, ja ir saņemts oficiāls iesniegums;


10.10. Balsojuma piesaistīšanai savam projektam, projekta pieteicējiem un tā atbalstītājiem nav atļauts izmantot naudas vai citu materiālu balvu izlozi, dāvināšanu, piešķiršanu; 

 

10.11. Biedrība nenes atbildību par balsu vākšanas metodēm, ko izmanto katra projekta iesaistītās vai ieinteresētās puses vai citas personas, tajā skaitā personas, kuras ir ieinteresētas sankciju piemērošanā pret šo projektu; tas nozīmē, ja Biedrība konstatē, ka balsu vākšanas procesā  par kādu no projektiem ir izmantotas negodīgas balsu vākšanas metodes neatkarīgi no tā, kura persona izmantojusi negodīgu balsu vākšanas metodi, Biedrībai ir tiesības izslēgt projektu no konkursa vai arī anulēt negodīgi iegūtās balsis, kā arī proporcionāli koriģēt kopējo iegūto balsu skaitu atbilstoši negodīgi iegūtajām balsīm.

 

10.12. Ja Biedrībai ir saņēmusi informāciju par kādu projektu, kas izmanto negodīgas balsu vākšanas metodes, vai ja Biedrībai ir radušās aizdomas par kādu no projektiem, Biedrībai ir tiesības uzreiz neinformēt projekta pieteicēju, par kuru ir ienākušās sūdzības vai radušās aizdomas, līdz brīdim, kad Biedrība kopā ar nepieciešamajām iesaistītajām pusēm pārbaudīs šīs informācijas patiesumu; 

 

 

11. Finansējuma piešķiršana: 

11.1. Maksimāla finansējuma summa, ko Biedrība piešķir viena projekta realizēšanai, ir 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro un nulle centi), ieskaitot visas izmaksas, t.sk. administratīvās izmaksas, visus saistītos nodokļus un bankas komisijas;

  

11.2. Projekta īstenošanai nav nepieciešams projekta pieteicēja pašieguldījums / līdzfinansējums. Taču ja kopējā finansējuma summa, kas nepieciešama, lai realizētu projektu, ir lielāka par projekta pieteikumā norādīto, pieteikumam obligāti jāpievieno informācija par to, kā tiks iegūts atlikušais finansējums;

 

11.3. Finansējums tiek piešķirts pirmajiem 3 (trim) projektiem, kas ir ieguvuši vislielāko balsu skaitu tādā gadījumā, ja katram no projektiem savāktais balsu skaits nav mazāks kā 10 000 (desmit tūkstoši) balsu;   

 

11.4. Biedrībai ir tiesības mainīt (palielināt vai samazināt) 11.3. punktā noteikto 10 000 (desmit tūkstoši) balsu robežu, kas nepieciešama, lai projekts saņemtu finansējumu;

  
11.5. Biedrībai ir tiesības noteikt, vai gadījumos, kad projekta realizēšana saistīta ar mūzikas instrumentu, inventāra un citu priekšmetu iegādi, projekta pieteicējs uzvaras gadījumā saņem finansējumu vai mantu.

 

11.6. SMScredit.lv (AS „4finance”) neatkarīgi no Biedrības, Draugiem.lv (SIA „Draugiem”) un Inbox.lv (SIA „INBOKSS”) ir tiesības piešķirt papildu finansējumu kāda projekta realizēšanai, kas nav iekļuvis uzvarētāju vidū.

 

11.7. Biedrībai ir tiesības pēc saviem ieskatiem palielināt maksimālo atbalsta apjomu projektam.


11.8. Biedrībai, pēc saviem ieskatiem, ir tiesības piešķirt finansējumu tāda projekta realizēšanai, kas nav iesniegts projektu pieteikumu kārtībā un/vai nav iekļauts ikmēneša balsojuma konkursā.


11.9. Pēc projekta noslēguma, projekta īstenotājam divu nedēļu laikā jāiesniedz Biedrībai noteikta parauga saturiskā un finanšu atskaite, kura ir atrodama mājas lapā www.LabieDarbi.lv.

 

11.10. Ja kāds no projektiem konkursā iegūst vairāk kā 20 000 (divdesmit tūkstoši) balsu, papildus nepieciešamajam finansējumam tiek piešķirti vēl 500,00 EUR (pieci simti eiro un nulle centi), kas jāizmanto projekta realizēšanas mērķiem.

 

11.10.1 Brīdī, kad kāds no projektiem ir ieguvis vairāk kā 20 000 (divdesmit tūkstoši) balsu un papildfinansējumu 500,00 EUR (pieci simti eiro un nulle centi) apmērā, Biedrībai ir tiesības uz nākamo konkursu paaugstināt nepieciešamo balsu skaitu, kas nepieciešams, lai saņemtu papildfinansējumu 500,00 EUR (pieci simti eiro un nulle centi) apmērā. 

 

11.10.2. Tas, vai kāds projekts ir sasniedzis 20 000 (divdesmit tūkstoši) balsu, tiek konstatēts kopā ar attiecīgā konkursa uzvarētāju noteikšanu - mēneša pirmajā datumā.


11.10.3. Atzinības balvu (papildifinansējumu) saņemt ir iespējams tikai konkrētā mēneša 1.vietas ieguvējam.


11.10.4. Ja projekts, kas ieguvis 1.vietu, nav pārspējis 20 000 (divdesmit tūkstoši) balsu skaitu, tad tajā mēnesī atzinības balva (papildfinansējums) netiek piešķirta.

 

 

11.10.5. Visas iegūtās papildus summas, jāpievieno kopējai projekta finansējuma summai un Konkursa nolikuma 11.10.punktā  minētajās atskaitēs ir jābūt iekļautai arī papildsummai.

 


12. Papildu nosacījumi. 

 

12.1. Biedrībai pēc saviem ieskatiem ir tiesības mainīt projektu konkursa skaitu gada periodā, projektu konkursa laika periodu un atbalsta apjoma summu, pirms tam par to paziņojot mājas lapā www.LabieDarbi.lv.  

12.2. Biedrībai ir tiesības lūgt personai vai organizācijai papildu informāciju.

 

12.3. Biedrībai ir tiesības informēt plašsaziņas līdzekļus un masu informācijas līdzekļus par projekta pieteicēja dalību Biedrības projektu konkursā.

 

12.4. Biedrības pārstāvjiem ir tiesības piedalīties Biedrības atbalstīto projektu pasākumos un aktivitātēs, dokumentēt tos fotoattēlu un video formātā un izvietot www.LabieDarbi.lv, draugiem.lv un citos portālos (medijos).

 

12.5. Biedrība patur sev tiesības bez detalizētu paskaidrojumu sniegšanas liegt un/vai ierobežot dalībniekiem tālāku dalību projektu konkursā, izslēdzot no konkursa, kā arī atsakot pieteikumu pieņemšanu turpmākiem Biedrības konkursiem.

 

12.6. Biedrībai ir tiesības veikt izmaiņas projektu konkursa nolikumā pēc nepieciešamības.

 

_______________________________________ 
[1] Iesniedzot projekta konkursa pieteikumu, nepilngadīgās personas (personas, kas vēl nav 18 gadus vecas, izņemot tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas) apliecina, ka ir saņēmuši aizbildņu piekrišanu dalībai konkursā. Pēc uzvaras konkursā līgumus ar biedrību „Labie Darbi” paraksta aizbildņi.

 

LabieDarbi.lv iniciators
Atbalstītāji