Konkursa nolikums

Apstiprināts
Biedrības „Labie Darbi”
2014.gada 19. decembra Biedru sapulcē

 

LabieDarbi.lv projektu konkursa nolikums 2015.gadam

 

 

 

1. Projektu pieteikumu konkursa mērķi:

 1.1. ar sabiedrības līdzdalību (publiska balsošana portālos www.labiedarbi.lv, www.draugiem.lv/special/labiedarbi/ un labiedarbi.inbox.lv/) sniegt finansiālu atbalstu projektiem, kas orientēti uz indivīda (vai sabiedrības grupas) personīgo attīstību un profesionālo izaugsmi;


1.2. finansiāli un mantiski atbalstīt radošus, talantīgus, apņēmīgus un mērķtiecīgus Latvijas iedzīvotājus viņu individuālo mērķu, kam nav tieša komerciāla rakstura, sasniegšanā;


1.3. finansiāli un mantiski atbalstīt organizāciju projektus, kas veicina bērnu, jauniešu un pieaugušo personīgo attīstību un profesionālo izaugsmi;


1.4. finansiāli un mantiski atbalstīt indivīdu un organizāciju projektus, kas vērsti uz apkārtējās vides labiekārtošanu un uzlabošanu.


2. Atbalstāmo projektu konkursa jomas:

 

  • izglītība, zinātne, kultūra, māksla, sports un vide.

 

3. Projektu konkursa prioritātes:

3.1. atbalstīt un veicināt talantu, īpašu dotību un prasmju attīstību;


3.2. atbalstīt un nodrošināt radošu, izglītojošu un sportisku aktivitāšu iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;


3.3. atbalstīt jaunu zināšanu un pieredzes gūšanas iniciatīvas, kas veicinātu turpmākās profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas;


3.4. atbalstīt un veicināt izglītības ieguves un turpināšanas iespējas;


3.5. ar dažādu radošu, izglītojošu un sportisku aktivitāšu un pasākumu palīdzību veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo interešu loka paplašināšanos;

 

3.6. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedrības norisēs;

 

3.7. atbalstīt projektus, kas saistīti ar apkārtējās vides labiekārtošanu un uzlabošanu.


4. Finansējums tiek piešķirts šādiem projektiem:

4.1. radošu, izglītojošu un sportisku pasākumu un nodarbību organizēšana;

 

4.2. dalība vietēja un starptautiska mēroga radošos, sportiskos, kultūras, izglītojošos pasākumos un projektos (sacensības, olimpiādes, nometnes u.c.);


4.3. sporta pasākumi, aktivitātes un nodarbības, tiem nepieciešamā inventāra iegāde;


4.4. mūzikas instrumentu, instrumentu, izejmateriālu, darba rīku, inventāra u.c. palīgrīku iegāde;


4.5. radošu ideju un projektu realizēšana;


4.6. izglītojošu aktivitāšu un pasākumu apmaksa;


4.7. apkārtējās vides (sporta un atpūtas laukumu, pludmales zonu, dabas rezervātu, parku u.c.) labiekārtošana un uzlabošana.


5. Finansējums netiek piešķirts:

5.1. degvielas, nekustamā īpašuma iegādei vai īrei (atsevišķos gadījumos var tikt izskatīti, ja to mērķis atbilst projektu konkursa mērķim);


5.2. celtniecībai un remontdarbiem (atsevišķos gadījumos var tikt izskatīti, ja to mērķis atbilst projektu konkursa mērķim);

 

5.3. projektiem, kas saistīti ar komercdarbību vai peļņas gūšanu;


5.4. pasākumiem, kuros paredzēta dalības (ieejas) maksa vai kas saistīti ar peļņas gūšanu;

 

5.5. atpūtas un izklaides pasākumiem, kas neatbilst augstāk minētajām projektu konkursa  mērķim;


5.6. politiskiem, militāriem (t.sk. ieroču iegāde) vai reliģiskiem pasākumiem;

 

5.7. veselības aprūpei un medicīnas pakalpojumiem, medikamentiem;


5.8. transportlīdzekļa vadītāja tiesību iegūšanai;


5.9. datoru un datortehnoloģiju iegādei (atsevišķos gadījumos var tikt izskatīti, ja tie atbilst kopējiem šī nolikuma noteikumiem, kas ietverti no 3.p. līdz 4.6.p.);


5.10. pārtikas, ikdienas apģērbu, dāvanu karšu, tūrisma ceļojumu un citu līdzīgu lietu vai pasākumu iegādei, kas neatbilst šī nolikuma noteikumiem, kas ietverti no 3.p. līdz 4.6.p.

                                                                                                                                   

5.11. jau iesāktiem projektiem (Biedrība „Labie Darbi” (turpmāk Biedrība) neatmaksā jau izlietotus līdzekļus);

 

5.12. izmaksas, kas saistītas ar konkursa projektu dalībnieku atalgojumu;
6. Projektu pieteikumus var iesniegt:

6.1. fiziskas personas [1] no 6 gadu vecuma;

 

6.2. biedrības un nodibinājumi;


6.3. pašvaldību iestādes, izņemot komercsabiedrības.


7. Kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēti projektu pieteikumi:

7.1. projekta nozīmīgums indivīda/sabiedrības grupas attīstības veicināšanā;


7.2. projekta ieguldījums ilgtermiņa attīstības veicināšanā;

 

7.3. projekta nepieciešamības pamatojums;


7.4. projektam ir skaidrs un izprotams gala rezultāts;


7.5. projekta mērķi ir skaidri formulēti un reāli sasniedzami;


7.6. projekta aktivitātes atbilst uzstādītajiem mērķiem;

 

7.7. projekta laika grafiks ir reāli izpildāms un pamatots;

 

7.8. projekta budžeta plānojums ir pārskatāms, adekvāts, pamatots, samērīgs izmaksu ziņā un sastādīts atbilstoši LR nodokļu likumdošanai (iekļaujot visus nodokļus, kā arī bankas komisijas, ja vēlamā prece tiek iegādāta ārvalstīs);


7.9. projekta aktualitāte un oriģinalitāte;

 

7.10. par projekta izmaksām ir veikta cenu aptauja vismaz starp diviem piegādātājiem, no kuriem ir izvēlēts visizdevīgākais piedāvājums.


8. Projektu pieteikumu iesniegšanas nosacījumi un termiņš.

8.1. Projekta pieteikums jāiesniedz elektroniskā formātā, aizpildot projekta pieteikuma formu portāla www.labiedarbi.lv sadaļā „Iesniedz projektu”.

 

8.2. Pieteikumi projektu konkursam uz nākamā mēneša kārtu tiek pieņemti katru mēnesi no 25.datuma līdz nākamā mēneša 24.datumam (ieskaitot).


8.3. Ar projekta iesniegšanu pieteicējs (kā arī viņa aizbildņi nepilngadīgo gadījumā) apliecina, ka piekrīt sava vārda, uzvārda, projekta aprakstā paustās informācijas un pievienoto attēlu, audio un video failu publicēšanai.


8.4. Ar projekta iesniegšanu pieteicējs (kā arī viņa aizbildņi nepilngadīgo gadījumā) apliecina, ka tikai viņam pieder personiskās un mantiskās autortiesības uz projektu, projekta izvērtēšanai iesniegtajiem audio un vizuālajiem materiāliem, kā arī to, ka zina, kādas sekas var iestāties, ja šis apliecinājums neatbilst patiesībai.


8.5. Biedrība uzņemas atbildību par projektu pieteikumā sniegtajiem personas datiem un garantē, ka tie netiks publicēti (izņemot iesniedzēja vārdu un uzvārdu), uzglabāti un nodoti trešajām personām.


8.6. Ar projekta iesniegšanu pieteicējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies (kā arī viņa aizbildņi nepilngadīgo gadījumā) ar šī nolikuma noteikumiem un piekrīt projekta ievietošanai portālos www.labiedarbi.lv, www.draugiem.lv/special/labiedarbi/ un labiedarbi.inbox.lv/

 

8.7. Pieteikumus 2015.gada projektu konkursiem var iesniegt no 2014.gada 25.novembra līdz 2015.gada 24.novembrim (ieskaitot).


8.8. Viens pretendents vienlaicīgi var iesniegt vienu projekta pieteikumu.


8.9. Vienu un to pašu projekta pieteikumu, ja tas nav iekļuvis konkursa 2.kārtā (t.i.- publiskajā balsojumā), var iesniegt atkārtoti vēl 1 reizi (kopā- 2 reizes).

 

8.10. Vienu un to pašu projekta pieteikumu, ja tas ir iekļuvis konkursa 2.kārtā (t.i.- publiskajā balsojumā), var iesniegt atkārtoti vēl 1 reizi (kopā- 2 reizes), bet ne ātrāk kā pēc 4 mēnešiem.


9. Projektu pieteikumu izvērtēšana un konkursa norises kartība.

9.1. Projektu izvērtēšana sākas katra mēneša 25.datumā un var ilgt līdz 5 dienām.


9.2. Projekti, kas atbilst konkursa mērķim un nolikuma prasībām, tiek vērtēti saskaņā ar 7.1. - 7.9. punktā minētajiem kritērijiem.


9.3. Projekta pieteikumus izskata vērtēšanas komisija, kura sastāv no Biedrības, SMScredit.lv un Draugiem.lv pārstāvjiem.

 

9.4. Pēc projektu pieteikuma kvalitātes vērtējuma vidēji 15 labākie projekti iekļūst konkursa otrajā kārtā, kas ir bezmaksas publiska balsošana portālos www.labiedarbi.lv, www.draugiem.lv/special/labiedarbi/ un labiedarbi.inbox.lv/.


9.4.1. pēc vērtēšanas komisijas ieskatiem vienbalsības gadījumā uz konkursa 2.kārtu var tikt izvirzīti vairāk (vai mazāk) nekā 15 projekti.


9.5. Rezultāti pēc atlases kārtas tiek individuāli paziņoti projektu pieteicējiem, nosūtot rezultātus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.


10. Publiska balsošana.

10.1. Balsošana portālos www.labiedarbi.lv, www.draugiem.lv/special/labiedarbi/ un labiedarbi.inbox.lv/ sākas mēneša pirmajā datumā plkst.00.00., un ilgst līdz mēneša pēdējā datuma plkst.24.00.


10.2. Balsošana ir savstarpēji sinhronizēta - balsu skaits automātiski summējas un ir identisks abos portālos.


10.3. Biedrība garantē, ka balsošana ir bezmaksas un ievadītie tālruņu numuri netiek publiskoti, nodoti trešajām pusēm un/vai izmantoti komerciāliem mērķiem.

 

10.4. Lai nodrošinātu, ka portālā www.labiedarbi.lv no viena tālruņa numura iespējams balsot tikai vienu reizi par vienu konkursu, tā norises laikā, ievadītie tālruņu numuri tiek fiksēti un uzglabāti 6 mēnešus. Tālruņa numuri tiek izdzēsti pēc 6 mēnešiem, skaitot no pēdējā datuma, kad tālrunis ir izmantots balsošanai.

 

10.5. Biedrībai ir tiesības konkursa dalībniekus izslēgt no turpmākas dalības projekta konkursā, ja balsu vākšanā izmantotas negodīgas vai neētiskas metodes, kā, piemēram, nepatiesas informācijas sniegšana, maldināšana u.tml.


10.6. Rezultāti tiek paziņoti nākošajā darba dienā pēc konkursa balsojuma beigām, laika posmā no plkst. 9.00- 18.00


10.7. Atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par balsojuma norisi, konkursa rezultātiem un citiem jautājumiem tiek sniegtas nākošajā darba dienā pēc tā uzdošanas, laika posmā no plkst. 9.00- 18.00


10.8. Balsojuma piesaistīšanai savam projektam, projekta pieteicējiem un tā atbalstītājiem nav atļauts izmantot naudas vai citu materiālu balvu izlozi, dāvināšanu, piešķiršanu.


11. Finansējuma piešķiršana.

11.1. Maksimāla finansējuma summa, ko Biedrība piešķir viena projekta realizēšanai, ir EUR 4000 (ieskaitot visas izmaksas, t.sk. administratīvās izmaksas, visus saistītos nodokļus un bankas komisijas).


11.2. Biedrībai ir tiesības katru mēnesi balsojumā iekļaut vienu projektu, kura kopējais nepieciešamais finansējums ir līdz EUR 7500.

 

11.3. Biedrībai, pēc saviem ieskatiem, izņēmuma kārtā, ikmēneša balsojumu konkursā ir tiesības iekļaut vairāk kā vienu projektu, kā nepieciešamais finansējums ir līdz EUR 7500.

 

11.4. Projekta īstenošanai nav nepieciešams projekta pieteicēja pašieguldījums / līdzfinansējums. Taču ja kopējā finansējuma summa, kas nepieciešama, lai realizētu projektu, ir lielāka par projekta pieteikumā norādīto, pieteikumam obligāti jāpievieno informācija par to, kā tiks iegūts atlikušais finansējums.


11.5. Finansējums tiek piešķirts vidēji 5 projektiem ik mēnesi, atkarībā no konkrētā mēneša projektu konkursa uzkrājuma fonda un finansējuma summas, kas nepieciešama projektiem ar augstāko balsu skaitu. Ja balsu skaits konkursa noslēguma dienā ir vienāds vairākiem projektiem, tad projekts, kam tiks piešķir finansējums, tiek noteikts pēc ātrākā pieteikuma projektu konkursā.


11.6. Biedrībai ir tiesības noteikt, vai gadījumos, kad projekta realizēšana saistīta ar mūzikas instrumentu, inventāra un citu priekšmetu iegādi, projekta pieteicējs uzvaras gadījumā saņem finansējumu vai mantu.

 

11.7. SMScredit.lv neatkarīgi no Biedrības un Draugiem.lv ir tiesības piešķirt papildu finansējumu kāda projekta realizēšanai, kas nav iekļuvis uzvarētāju vidū.

 

11.8. Biedrībai ir tiesības pēc saviem ieskatiem gada laikā palielināt maksimālo atbalsta apjomu projektam.


11.9. Biedrībai, pēc saviem ieskatiem, ir tiesības piešķirt finansējumu tāda projekta realizēšanai, kas nav iesniegts projektu pieteikumu kārtībā un/vai nav iekļauts ikmēneša balsojuma konkursā.


11.10. Pēc projekta noslēguma, projekta īstenotājam divu nedēļu laikā jāiesniedz Biedrībai noteikta parauga saturiskā un finanšu atskaite, kura ir atrodama mājas lapā www.LabieDarbi.lv.


11.11. Ja kāds no projektiem konkursā iegūs pirmo vietu, savācot visvairāk balsu līdzšinējā konkursa vēsturē, projekta pieteicējs saņems atzinības balvu – EUR 150.


11.11.1. Tas, vai kāds projekts ir pārspējis balsu skaita rekordu, tiek konstatēts kopā ar attiecīgā konkursa uzvarētāju noteikšanu - mēneša pirmajā datumā.


11.11.2. Atzinības balvu saņemt ir iespējams tikai konkrētā mēneša 1.vietas ieguvējam.


11.11.3. Ja projekts, kas ieguvis 1.vietu, nav pārspējis līdzšinējo balsu skaita rekordu, tad tajā mēnesī atzinības balva netiek piešķirta.


11.11.4.Ja projekts, kas ieguvis 1. vietu mēneša balsojumā, ir pārspējis arī līdzšinējo balsu skaita (par vienu projektu) rekordu, projekta pieteicējs iegūst atzinības balvu – EUR 150.


11.11.5. Papildus summa tiek pievienota kopējai projekta finansējuma summai un 11.10. minētajās atskaitēs ir jābūt iekļautai arī papildsummai.


11.11.6. Ja projektam, kurš nav iekļuvis finansēto projektu starpā, pietrūkst līdz EUR 150, lai iekļautos kopējā attiecīgā mēneša ziedojumu fondā, tādā gadījumā SMScredit.lv trūkstošo summu (līdz EUR 150) pievieno kā bonusu un projekts tiek atbalstīts pilnā apmērā.


12. Papildu nosacījumi.

12.1. Biedrībai ir tiesības lūgt personai vai organizācijai papildu informāciju.

 

12.2. Biedrībai ir tiesības informēt plašsaziņas līdzekļus par projekta pieteicēja dalību Biedrības projektu konkursā.

 

12.3. Biedrības pārstāvjiem ir tiesības piedalīties Biedrības atbalstīto projektu pasākumos un aktivitātēs, dokumentēt tos fotoattēlu un video formāatā un izvietot www.labiedarbi.lv, draugiem.lv un citos portālos (medijos).

 

12.4. Biedrība patur sev tiesības bez detalizētu paskaidrojumu sniegšanas liegt dalībniekiem tālāku dalību projektu konkursā, izslēdzot no konkursa, kā arī atsakot pieteikumu pieņemšanu turpmākiem Biedrības konkursiem.

 

_______________________________________
[1] Iesniedzot projekta konkursa pieteikumu, nepilngadīgie (kuri vēl nav 18 gadus veci) apliecina, ka ir saņēmuši aizbildņu piekrišanu dalībai konkursā. Pēc uzvaras konkursā līgumus ar biedrību „Labie Darbi” paraksta aizbildņi.

 

LabieDarbi.lv iniciators
Atbalstītāji